Contact

U kunt in onderstaand formulier vrijblijvend uw juridische vraag stellen, wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Carli Advocaten
Adres
Lange Voorhout 25
2514 EB ‘s-Gravenhage

Telefoon
+31 – 70 360 44 49

Fax
+31 – 70  364 42 33

E-mail
info@carliadvocaten.nl

Kantoorinformatie

Conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten verstrekken wij de navolgende gegevens.

Carli Advocaten is een maatschap naar burgerlijk recht en als zodanig ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 27335931. Het BTW-nummer luidt: NL8038.12.310.B01.

Alle bij Carli Advocaten werkzame advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke is gevestigd aan de Neuhuyskade 94 te Den Haag.

Op alle overeenkomsten met Carli Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Carli c.s. Advocaten is aangesloten bij het in 2000 opgerichte EKKO (Exclusieve Kleine Kantoren Overleg) Den Haag, bestaande uit een aantal kleine advocatenkantoren. Regelmatig vinden bijeenkomsten plaats met de aangesloten advocaten ten behoeve van de praktijkvoering, kennisoverdracht en intervisie. Ook treden de aangesloten advocaten op als elkaars interne klachtenfunctionarissen.

Carli Advocaten is verzekerd voor claims voortvloeiend uit beroepsaansprakelijkheid. De dekking is beperkt tot een bedrag van 500.000 euro per schadevoortbrengend feit en voor zover het Nederlands recht van toepassing is. Deze verzekering is afgesloten bij AON Risk Solutions, gevestigd aan de Paalbergweg 2-4 te Amsterdam.

Indien de verzekeraar niets uitkeert en toch de aansprakelijkheid van Carli Advocaten vaststaat, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het kader van de betreffende opdracht is uitgedeclareerd.

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

 Artikel 2 toepassingsbereik

  1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Carli Advocaten en de cliënt.
  1. Iedere advocaat van Carli Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

  1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  1. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  1. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  1. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  1. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

  1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
  1. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan het EKKO, die daartoe een klachtenfunctionaris aan zal wijzen.

 Artikel 5 interne klachtprocedure

  1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr R.M.S. Carli, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Betreft het een klacht tegen mr R.M.S. Carli, dan zal als klachtenfunctionaris optreden mr M.C. Carli-Lodder.
  1. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  1. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
  1. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  1. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
  1. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

  1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
  1. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 Artikel 7 verantwoordelijkheden

  1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
  1. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
  1. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
  1. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 Artikel 8 klachtregistratie

  1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
  1. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
  1. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
  1. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Carli Advocaten gevestigd te (2514 EB) ’s-Gravenhage aan het Lange Voorhout 25.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. de maatschap: de maatschap naar burgerlijk recht Carli Advocaten, gevestigd te ’s-Gravenhage;
  1. cliënt: de contractpartij van de maatschap;
  1. het kantoor: de maatschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als bestuurder van de maatschap,
  1. honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief kantooropslag en verschotten als in sub e en f bedoeld, die de maatschap voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.;
  1. verschotten: de kosten die de maatschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;
  1. kantooropslag: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Opdracht

  1. Alle opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels zoals deze zijn neergelegd in met name de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten.
  1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de maatschap is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan de maatschap slechts worden vertegenwoordig door aan het kantoor verbonden advocaten.
  1. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht uitsluitend aan de maatschap te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat de maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door een derde in opdracht van het kantoor. Zelfs wanneer het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, wordt de opdracht nog steeds nadrukkelijk beschouwd te zijn verleend aan de maatschap. Ook wordt de werking uitgesloten van artikel 7:407 lid 2 BW dat de hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan één of meer personen opdracht is gegeven.

Artikel 4 Declaratie

  1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt honorarium, vermeerderd met de verschotten, kantooropslag en omzetbelasting verschuldigd.
  1. Indien de opdracht is aangenomen op basis van een uurtarief, worden de verrichte werkzaamheden, indien de uitvoering van de opdracht zich strekt over een periode langer dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. De maatschap is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande 1 januari van elk nieuw jaar aan te passen met eenzelfde percentage.
  1. Op verzoek van de cliënt wordt hem een specificatie van de declaratie verstrekt.
  1. Indien de opdracht is aangenomen op basis van een vaste prijs, dan is de maatschap gerechtigd de overeengekomen prijs vooraf in rekening te brengen, danwel daartoe een periodieke betalingsregeling te treffen.
  1. De opdrachtbevestiging is leidend.
  1. De maatschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de maandafrekeningen en tenslotte de eindafrekening van de opdracht.
  1. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

Artikel 5 Betaling

  1. Betaling van de declaraties van de maatschap dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% van het openstaande saldo per maand verschuldigd.
  1. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de maatschap gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten tegen een behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot van kwijting van de cliënt.
  1. Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten van die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo voor rekening van de cliënt

Artikel 6 Aansprakelijkheid

  1. De cliënt is gehouden de maatschap juiste informatie te verstrekken op straffe van verval van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook, jegens de maatschap. De cliënt vrijwaart de maatschap voor aanspraken van derden indien hij voormelde verplichting niet is nagekomen.
  1. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  1. Indien en voorzover geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsuitkering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het kader van de betreffende opdracht is uitgedeclareerd.
  1. De in sub c omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (bestuurders van) de maatschap en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.
  1. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  1. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens de maatschap, behalve de vordering van opdrachtgever die door de maatschap is erkend, vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

Artikel 7 geschillen

  1. De rechtsverhouding tussen de maatschap en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht
  1. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de maatschap en de cliënt voortvloeien dienen conform de kantoorklachtenregeling Carli c.s. Advocaten in eerste instantie te worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van het kantoor. Indien de klacht na die behandeling niet is opgelost zal deze worden voorgelegd aan een klachtenfunctionaris van het EKKO Den Haag.