Erfrecht

Mr. Marina Carli-Lodder behandelt zaken op het gebied van Erfrecht. Bent u op zoek naar een Erfrecht advocaat dan bent u bij Carli Advocaten aan het juiste adres.

Het erfrecht is wettelijk vastgelegd in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het is een vrij ingewikkeld rechtsgebied en niet eenvoudig te doorgronden. Het is dan ook verstandig om tijdig goed advies of juridische bijstand in te roepen van een op dat vakgebied gespecialiseerde advocaat.

De eerste vraag die beantwoord zal moeten worden is of de erflater wel of niet een testament heeft gemaakt. In de wet wordt overigens niet gesproken over ‘testament’ maar over ‘uiterste wil’.

Wanneer er geen testament is gemaakt dan dient de nalatenschap te worden afgewikkeld volgens de regels van het versterferfrecht.

Als iemand is overleden moeten de erfgenamen in kaart gebracht worden. Wie erfgenaam is wordt bepaald door 1) een testament of 2) op grond van de wet.

Erfgenamen hebben drie mogelijkheden ten aanzien van een erfenis:

  • Verwerpen;
  • Zuiver aanvaarden;
  • Beneficiair aanvaarden. In de wet wordt dit genoemd aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Hoe een erfenis dient te worden afgewikkeld, en met toepassing van welke regels, is afhankelijk van de keuze van aanvaarding van de erfgenamen. Heeft een erfgenaam of één van de erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaard dan gelden de regels van de zogenaamde vereffening. Wanneer er zuiver is aanvaard door de erfgenamen dan dient de nalatenschap te worden verdeeld overeenkomstig de wetsartikelen van afdeling 4, Titel 6 van Boek 4 BW.

Een erflater kan bij testament erfgenamen, bijvoorbeeld een kind of een echtgenoot, onterven. Een (onterfd) kind heeft echter altijd nog recht op een zogenaamde ‘legitieme portie’. Het kind moet binnen 5 jaar een beroep doen op zijn/haar legitieme portie.

Een onterfde echtgenoot of onterfde geregistreerde partner heeft geen recht op een legitieme portie.

Onterven kan expliciet maar ook impliciet gedaan worden. Van impliciet onterven is sprake wanneer bij testament anderen dan de wettelijke erfgenamen worden benoemd.

De legitieme portie is een geldbedrag ter grootte van de helft waar het onterfde kind normaliter recht op zou hebben gehad. Een onterfd kind heeft overigens geen recht op spullen uit de nalatenschap.

Stiefkinderen kunnen alleen erven als er een testament is gemaakt. De wet bepaalt immers dat alleen de echtgenoot en bloedverwanten in zowel opgaande als neergaande lijn, erfgenaam kunnen zijn.

Tot 2003 was de algemene regel dat schenkingen moesten worden ingebracht tenzij uitdrukkelijk was bepaald bij testament of bij de schenking zelf dat de schenking niet hoefde te worden ingebracht. Onder het huidige erfrecht, vanaf 1 januari 2003, is het omgekeerde de regel geworden. Schenkingen die na 1 januari 2003 zijn gedaan hoeven niet te worden ingebracht, behalve als bij testament of bij de schenking is bepaald dat de schenking wel moet worden ingebracht. Wel bestaat er een mogelijkheid om een schenking te vernietigen op grond van een wilsgebrek of misbruik van omstandigheden.

Als bij testament een executeur is benoemd dan dient deze een zogenaamde boedelbeschrijving op te stellen. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap en bepaalt uiteindelijk wat de erfgenamen als erfdeel zullen gaan ontvangen. Geschillen over het functioneren van een executeur kunnen er toe leiden dat zijn ontslag wordt aangevraagd bij de kantonrechter.

Het moge duidelijk zijn dat er veel vragen en/of problemen kunnen ontstaan na het overlijden van een erflater bij de afwikkeling van diens erfenis. Neemt u in dat geval contact op met Carli Advocaten voor een persoonlijk gesprek om te bespreken of wij u verder kunnen helpen.

Oog voor uw persoonlijke situatie.

2015-2023 © Copyright - Carli advocaten